Telefonos megrendelések: +421 944 235 432 munkanapokon 17:00-ig

Adatkezelési tájékoztató

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

 1. Informácie o nás

  1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi podnikateľky Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA, IČO: 46680748, so sídlom Stredná 97/5, 945 01 Komárno – Ďulov Dvor, Slovenská republika, zapísanej v živnostenskom registri pod Okresného úradu Komárno (ďalej len „sysi.sk“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.sysi.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov sysi.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
  2. Sysi.sk pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
 2. Rozsah spracovaných osobných údajov

  1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na sysi.sk spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnú pri registrácii na www.sysi.sk alebo pri vytvorení objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.
  2. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva sysi.sk informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava sysi.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
  3. Sysi.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
 3. Účely spracovania osobných údajov

  1. Pre vybavenie Vašej objednávky, na plnenie zmluvy medzi sysi.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.
  2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom sysi.sk formou obchodných oznámení využívame predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.sysi.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov sysi.sk v podobe obmedzeného priameho marketingu. Sysi.sk preto nevyžaduje súhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.sysi.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas sysi.sk udeľujete v priebehu registrácie na www.sysi.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov sysi.sk.
  3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu sysi.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva sysi.sk predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas sysi.sk udeľujete v priebehu registrácie na www.sysi.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta.
  4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie sysi.sk spracováva www.sysi.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Súhlas je dobrovoľný. Na základe uvedených dát získava www.sysi.sk štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.
 4. Odvolanie súhlasu, zrušenie zasielanie obchodných oznámení

  1. Užívatelia aj zákazníci sysi.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
   • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
   • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo www.sysi.sk na e-mailovej adrese info@sysi.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
  2. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete www.sysi.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.
 5. Prístup k údajom

  1. Osobné údaje sú spracovávané www.sysi.sk a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so sysi.sk.
  2. Sysi.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Spracovatelia pre sysi.sk sú:
   • Slovenská pošta, a. s.
   • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
 6. Doba spracovania osobných údajov

  1. Sysi.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona sysi.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
  2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
  3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva sysi.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, teda po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
  4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva sysi.sk iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na sysi.sk vzťahujú.
 7. Vaše práva

  1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na sysi.sk a požadovať:
   • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré sysi.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo sysi.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
   • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli sysi.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám sysi.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
   • Opravu osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
   • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že sysi.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
   • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už sysi.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok sysi.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
   • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od sysi.sk k inému subjektu, kedy sysi.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
  2. Ďalej môžu zákazníci sysi.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej sysi.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
  3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností sysi.sk so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.
 8. Bezpečnosť údajov

  1. Sysi.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Sysi.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
  2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.
 9. Kontaktné údaje

  1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na sysi.sk emailom na adresu info@sysi.sk.
 10. Účinnosť

  1. Tieto pravidlá sú účinné od 01. 12. 2018.
cc_cookie_info_title