Telefonos megrendelések: +421 944 235 432 munkanapokon 17:00-ig

Vásárlási feltételek

Obchodné podmienky

podnikateľa Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA, so sídlom Stredná 97/5, 945 01 Komárno – Ďulov Dvor, Slovenská republika, IČO: 46680748, zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Komárno pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sysi.sk

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) podnikateľa Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA, so sídlom Stredná 97/5, 945 01 Komárno – Ďulov Dvor, Slovenská republika, IČO: 46680748, zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Komárno (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
  2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sysi.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webshop“).
  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webshopu a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
  4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  5. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Užívateľský účet

  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webshop môže kupujúci pristupovať k informáciám o aktuálne predávaných produktoch. O novo publikovaných produktoch je kupujúci informovaný pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže zrušiť vo svojom užívateľskom účte alebo kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom e-maile. Predávajúci nemá povinnosť tieto e-maily posielať všetkým kupujúcim.
  2. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“) môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webshopu.
  3. Pri registrácii na webshop a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  4. Registráciu na webshop môžu vykonávať len osoby staršie ako 15 rokov.
  5. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
  6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
  7. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Webshop obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webhope a nevypršala lehota časovo obmedzenej kampane, ak bol súčasťou takejto kampane. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
  2. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webshope sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  3. Webshop obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webshope platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webshope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
  9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.
 4. Cena tovaru a Platobné podmienky

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúkaných v objednávkovom formulári, ak predávajúci neponúkne ďalšie spôsoby.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ktorú predávajúci predlžuje na 30 dní, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@sysi.sk.
  2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný.
  3. V lehote troch (3) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebovaný.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do štrnástich (14) dní a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny (v súlade s §458 ods. 1 Občianskeho Zákonníka).
  6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 6. Preprava a dodanie tovaru

  1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 7. Práva u chybného plnenia

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (v súlade s §458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
  3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: Nádvorie Európy 18, 945 01 Komárno. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webshop (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webshop.
  3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webshopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webshop. Webshop je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
  4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
  5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webshopu alebo v dôsledku použitia webshopu v rozpore s ich určením.
  7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webhopu, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii na webshope.
  2. Na webshope sú používané tzv. cookies.
 10. Doručovanie

  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
 11. Záverečné ustanovenia

  1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webshop alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho sú k dispozícii na www.sysi.sk.
  5. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.12.2018.
cc_cookie_info_title